Hva er et relevant faglig kompetanse for lærere som underviser i Cyber security?

Man kunne kanskje tenke seg at relevant faglig nivå bør være slik at allmennfaglærere bør kunne følge med i det IT faglige nyhetsbildet og for eksempel fårstå og kanskje utdype litt videre på egen hånd, innholdet fra Telenor sin sikkerhetsblogg og varslene fra NCNC.

For lærere i den videregående skolen som underviser automasjonsfag, så kunne det kanskje være relevant å ha slik kompetanse at man kan forstå og gjennomføre en undervisning som er i samsvar med Norsk Industri sitt Veikart for Cybersikkehet og Industri 4.0

Man kunne vel for eksempel tenke seg at de faglærere og de fagarbeidere som skal “koble opp” automatiserte anlegg opp mot Internett for fjernstyring og av andre grunner, har en god forståelse av den risiko dette medfører og hvordan man håndterer og forebygger denne risikoen.

Tilsvarende så kunne man vel også tenke seg at det kanskje ville være en fordel om faglærere og fagarbeidere som kobler smarthus og intelligente bygninger opp mot Internett også er i stand til å vurdere og forebygge risiko i forbindelse med dette.

Hvilke utdanningsmuligheter har man:

NTNU har et utdanningstilbud til lærere som man kaller for CyberSmart.

Jeg mener å vite at noe av den åpenbare svakheten med dette kurset er at hele det tekniske aspektet ved “Cyber Security” er tatt vekk slik at det som står igjen er “gode holdninger og noen kanskje litt luftige målformuleringer”.

Det er kanskje enklere å formulere hva dette kurset ikke handler om enn hva det faktisk handler om.

Det som dette kurset for eksempel ikke handler om, det er er nettverkskort, IP-adresser, brannmurere, klineter og servere, TCP/IP, OSI-Modellen, switcher og routere. Med andre ord teknologien bak de sikkerhetmessige problemstillingene er i liten grad nevnt, gjennom hele kurset. Når man ikke går litt inn i “dybden” av hvordan tingene fungerer, så skjer det etter mitt syn heller ingen større grad av “dybdelæring“.

Hvis “Cyber Security” på bred basis handler om å utnytte svakheter ved teknologien, kan man da forstå disse problemstillingene med noen særlig grad av dybde, uten å vite noen ting om teknologien?

Slik som jeg ser det så må det åpenbare svaret være at før man kan forstå noe særlig i dybden omkring “Cyber Security”, så må man først vite noe om og ha en helt grunnleggende og fundamental forståelse av den teknologien som ligger bak.

Dette bør legges inn i NTNU sitt kurs for lærere.

Hvilke andre utdanningsmuligheter har man?

NTNU har et bachelor studie. Det er ikke lagt ut noen læreplan.

Det kan se ut som at studiet hos Noroff formelt sett er et fagskolestudie ut i fra denne formelle forskriften.

Vil noen av de utdanningsveiene som er nevnt over kunne lede fram til et egnet fagnivå for å kunne gjennomføre en utdanning som gir en nødvendig kompetanse for å gjennomføre en opplæring for elevene som leder fram til dybdelæring i forhold til “fagtemaet” Cyber Security?